Suurlähetystöissä kirjavat työehdot: vain vajaa puolet noudattaa suomalaista lainsäädäntöä 

Suomessa olevissa suurlähetystöissä työskentelee diplomaattien rinnalla satoja toimihenkilöitä. Osa heistä on lähetettyjä työntekijöitä omasta kotimaastaan ja osa on rekrytoitu Suomesta. 

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenjärjestö Erityistoimihenkilöt ET tekivät kesällä 2011 kyselyn lähetystöjen henkilökunnille. Kyselyllä selvitettiin työehtoja, mm. suomalaisen työlainsäädännön noudattamista, työsuhteen vakinaisuutta, lomaoikeutta, työtehtävien laatua ja palkkatasoa. Kysely tehtiin sekä suomeksi että englanniksi.

Kyselyyn vastasi yhteensä 74 henkilöä, joista suurin osa 25–45 -vuotiaita.  Vastaajista 59 henkilöä on Suomen kansalaisia ja 57 maksaa veronsa Suomeen. Lähes kaikki vastaajat on palkattu Suomesta. Lain mukaan Suomesta palkattuun henkilökuntaan pitää noudattaa Suomen lakia. Em. huolimatta alle puoleen työntekijöistä sovelletaan suomalaista lainsäädäntöä.

Kyselyyn vastanneet kertoivat ”mitä huvittaa” ja ”pärstäkerroin”-soveltamisista sekä tilanteista, joissa työehdoiksi on valittu sekoitus sekä Suomen että lähettäjämaan lainsäädännöstä työnantajan valitsemana.

– Suomessa jokaiseen työntekijään pitää soveltaa kansallisuudesta ja työnantajasta huolimatta kansallista lakiamme. Merkittävä osa suurlähetystöjä rikkoo räikeästi Suomen työlainsäädäntöä. Lain rikkomiseen ei ole oikeutta ulkomaisilla lähetystöilläkään, toteaa ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Työsuojeluviranomaisten valvontavalta ei ulotu lähetystöihin, vaan ne voivat ainoastaan ohjeistaa. Lähetystöissä suurlähettiläällä on lähes rajaton määräysvalta työntekijöihin. Väärinkäytöksiin ei pystytä puuttumaan oikeuslaitoksen kautta, koska lähetystöjä ei voida niiden diplomaattisen poikkeusaseman vuoksi haastaa oikeuteen, vaikka ne todistettavasti rikkoisivat työlainsäädäntöä.

– Lähetystöihin pitää saada oikeudenmukainen ja laillinen tilanne. Irtisanomiset eivät saa olla mielivaltaisia ja palkkauksen pitää olla tasa-arvoista, toteaa ET:n puheenjohtaja Seija Pyökeri.

Epämääräisiä sopimuksia ja mielivaltaista johtamista

Puolet vastaajista työskentelee kokoaikatyössä, suurin osa on vakitoimessa ja kirjallisella työsopimuksella. Sopimusten sisällöt tosin vastaavat suomalaista lainsäädäntöä vain osittain tai ovat sisällöltään niin epämääräistä, etteivät ne anna käytännössä mitään suojaa työntekijälle. Vastaajien keskipalkka on noin 2500 €. Lähes 85 prosenttia kertoi tekevänsä ylitöitä ainakin joskus, mutta 35 prosenttia ei saa niistä korvauksia.

ERTOn ja ETn edustajat ovat kyselyn lisäksi tavanneet suurlähetystöjen henkilökuntaa tavoitteena saada kokonaiskuvaa työolosuhteista ja tietoa mahdollisista ongelmista. Tapaamisissa henkilökunta on kertonut mielivaltaisesta johtamisesta ja työsuhteen epävarmuudesta.  Mikäli henkilökunta oli kysellyt omien oikeuksiensa perään tai puolustanut niitä, oli seurauksena joko välinpitämättömyyttä tai potkut.  Kyselyyn vastanneista 58 % ilmoitti, etteivät työsuhdeongelmat ole ratkenneet neuvottelemalla työnantajan kanssa.

Virheestä jälki-istuntoon ja muita erikoisuuksia

Kyselyn avoimissa vastauksissa kerrottiin monenlaisista pulmista; lomia ei saa pitää, vanhempainvapaalle ei ole saanut jäädä, työehdoissa on kirjavuutta saman lähetystön sisällä, työpäivän aikana ei saa pitää yhtään taukoa eikä työhuoneesta ei saa poistua kuin kotiin. Suurlähettilään vaihtuessa ovat vaihtuneet myös työehdot, työehtoja on muutettu yksipuolisesti ja kahden maan juhlapyhien noudattaminen on aiheuttanut sekaannuksia mm. lomalaskennassa. Palkankorotuksia ei ole maksettu kymmeneen vuoteen, jo pidetyn ylityövapaan on joutunut tekemään myöhemmin ”sisään” ja raskauden aitoutta on epäilty. Työajoissa on pitänyt joustaa lähettilään vaatimusten mukaisesti, määräaikaisuuksia on ketjutettu ja omien oikeuksien kysely on tulkittu kapinaksi.  Henkilöitä on kiristetty irtisanoutumaan tai virheestä on joutunut koko työyhteisö jälki-istuntoon tai istumaan ylitöissä määrättynä vaikka töitä ei olisi. Työntekijöitä on itketetty ja työpaikan menettämisellä peloteltu jne.

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenjärjestö Erityistoimihenkilöt ET järjestävät syksyn aikana lähetystöjen henkilökunnille tapaamisfoorumin, jossa osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan työstä lähetystöissä. Tavoitteena on lisätä myös tietoa suomalaisesta lainsäädännöstä ja tukea ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

ERTO ja ET luovuttivat kyselyn tulokset ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojalle 29.9. ERTO vetoaa ulkoasiainministeriin, että ulkoasiainministeriö ottaisi kyselyssä ilmenneet epäkohdat esille viestiessään ulkomaisten lähetystöjen kanssa. Viestin tulisi olla selkeä: Suomessa sijaitsevien ulkomaisten lähetystöjen pitää noudattaa Suomen lakia.

Lisää suurlähetystöjen työoloista

Lisätietoa:

– Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja, p. 040 553 8536,
juri.aaltonen@erto.fi
 , www.erto.fi

– Seija Pyökeri, Erityistoimihenkilöt ET:n puheenjohtaja, p. 050 559 3142,seija.pyokeri@erto.fi, , www.etry.fi

– Jarmo Lahti, ERTOn järjestöasiantuntija, p. 09 6132 3239, jarmo.lahti@erto.fi