Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous on varsinainen tai ylimääräinen kokous. Varsinaiset kokoukset ovat vuosittain maalis-toukokuussa pidettävä kevätkokous ja loka-joulukuussa pidettävä syyskokous. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edellisenä toimintavuonna
 2. Tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja talouden hoidosta
 3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. Ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen alijäämän kattaminen
 5. Kokoukselle tehdyt aloitteet

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 2. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkioista ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkioperusteista
 3. Yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja määrätään jäsenmaksun suuruus
 4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. Valittavan puheenjohtajan tulee saada vähintään puolet annetuista äänistä
 5. Päätetään kuinka monta muuta jäsentä hallitukseen valitaan
 6. Valitaan erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet sekä heille kullekin henkilökohtainen varajäsen
 7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Kokoukselle tehdyt aloitteet sekä
 9. Muut hallituksen esittämät asiat

Hallitus voi päätöksellään antaa kevät- ja syyskokouksiin etäosallistumismahdollisuuden. Etäosallistumismahdollisuus on mainittava kokouskutsussa.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen julkaistaan internetissä ja toimitetaan jäsenkirjeitse jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen julkaistaan samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Seuraa jäsenkirjeitä, niissä hyvissä ajoin tieto ajankohdasta ennen varsinaista virallista kokouskutsua.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen tulee jättää kirjallinen aloite päätösehdotuksineen hallitukselle kevätkokoukseen tammikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen elokuun loppuun mennessä.